شاول را رها کن برای گذشته ماتم نگیر
گشایشها در زندگیم
بازگشت گمشده ها
جنگ و صلح

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *