RSS

Monthly Archives: تیر ۱۳۹۱

درس عشق در دفتر نباشد ….

 بشوی اوراق اگر هم درس مایی      که  درس  عشق  در  دفتر  نباشد

حافظ

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار حافظ

Leave a comment

وادی سوم: معرفت‏

 بعد   از  آن  بنمایدت  پیش  نظر       معرفت  را  وادیی  بی   پا   و  سر

سیر   هر کس  تا کمال وی بود       قرب  هر  کس  حسب حال وی بود

معرفت  زینجا  تفاوت یافت‌ست       این یکی محراب و آن بت یافت‌ست

چون    بتابد     آفتاب    معرفت       از   سپهر    این   ره   عالی‌  صفت

هر یکی بینا شود بر قدر خویش       باز یابد   در   حقیقت   صدر خویش

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

وادی دوم: عشق‏

 بعد  ازین،  وادی  عشق  آید پدید       غرق  آتش  شد،  کسی  کانجا  رسید

کس  درین  وادی  بجز  آتش مباد       وانک آتش نیست، عیشش خوش مباد

عاشق آن باشد که چون آتش بود      گرم‌ رو،    سوزنده    و    سرکش   بود

گر  ترا  آن  چشم  غیبی باز  شد       با   تو   ذرات    جهان     هم‌   راز  شد

ور  به  چشم  عقل  بگشایی نظر       عشق   را    هرگز    نبینی   پا   و سر

مرد   کار افتاده   باید   عشق   را       مردم    آزاده       باید       عشق     را

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

وادی اول: طلب‏

 وادی اول: طلب

چون    فرو   آیی  به   وادی  طلب       پیشت آید  هر  زمانی صد تعب

چون نماند هیچ معلومت  به دست       دل بباید پاک کرد از هرچ هست

چون   دل  تو  پاک  گردد از  صفات       تافتن  گیرد  ز  حضرت  نور  ذات

چون   شود  آن  نور  بر  دل  آشکار      در  دل  تو  یک  طلب گردد هزار

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

هفت شهر عشق یا هفت وادی عرفان …….

 گفت ما را هفت وادی در ره است       چون گذشتی هفت وادی, درگه است

هست   وادی    طلب    آغاز  کار        وادی عشق است از آن پس, بی کنار

پس سیم وادی است آن  معرفت        پس   چهارم   وادی    استغنا   صفت

هست   پنجم   وادی  توحید پاک        پس   ششم   وادی  حیرت صعب ناک

هفتمین,  وادی  فقر است  و فنا         بعد   از   این   روی  روش  نبود  تو  را

در کشش افتی , روش گم گرددت        گر   بود   یک   قطره    قلزم    گرددت

عطار نیشابوری

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

معنای عشق ….

 جملگی در حکم سه پروانه ایم

در جهان عاشقان، افسانه ایم

اولی خود را به شمع نزدیک کرد

گفت: آری من یافتم معنای عشق

دومی نزدیک شعله بال زد

گفت: حال، من سوختم در سوز عشق

سومی خود داخل آتش فکند

آری آری این بود معنای عشق

 عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

عقل کجا پی برد شیوه‌ی سودای عشق…؟

 عقل کجا پی برد شیوه‌ی سودای عشق؟          باز نیابی به عقل سّر معمای عشق

عقل تو چون قطره‌ایست مانده ز دریا جدا           چند کند قطره‌ای فهم ز دریای عشق؟

خاطر  خیاط   عقل   گر چه   بسی   بخیه  زد            هیچ قبایی ندوخت لایق بالای عشق

گر  ز    خود   و   هر دو کون پاک تبرّا کنی            راست بود آن زمان از تو تولای عشق

ور  سر  مویی   ز  تو  با  تو  بماند  به  هم            خام بود از تو خام، پختنِ سودای عشق

عشق  چو  کار  دل  است  دیده‌ی  دل باز کن            جان عزیزان نگر مست تماشای عشق

دوش در آمد به جان  دمدمه‌ی  عشق او             گفت اگر فانی‌ای هست تو را جای عشق

جان  چو  قدم  در  نهاد، تا که همی چشم زد            از بن و بیخش بکند قوّت و غوغای عشق

چون  اثر  او  نماند،  محو  شد  اجزای  او           جای دل و جان گرفت جمله‌ی اجزای عشق

هست درین بادیه  جمله‌ی  جانها  چو ابر           قطره‌ی باران او درد و دریغای عشق

تا    دل    عطّار    یافت   پرتوِ      این    آفتاب           گشت ز عطّار سیر، رفت به صحرای عشق

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت ….

 عالم پر است از تو  غایب منم ز غفلت

تو  حاضری  و لیکن  من  آن نظر ندارم

 نه نه تو شمع جانی  پروانه  توام  من

زان  با تو   پر زنم  من کز تو خبر ندارم

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

آتش عشق ….

آتش عشق تو در جان خوشتر است      جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است

هرکه خورد از جام عشقت قطره ای      تا  قیامت  مست  و حیران  خوشتر است

عطار

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار عطار

Leave a comment

اما نه چنین بار که این بار افتاد….

 تا با غم  عشق  تو مرا کار افتاد      بیچاره دلم در غم  بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر غم عشق      اما نه چنین بار که این بار افتاد
مولانا

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار مولانا

Leave a comment

تا خدا هست درین معرکه ما هم هستیم ….

 مدتی هست که ما از خم وحدت مستیم       شیشهٔ  کثرت  این  طایفه  را  بشکستیم

اینکه   گویند  فنا  هست   غلط   میگویند       تا خدا هست درین معرکه ما هم هستیم

ابوسعید ابوالخیر

 

کم خور و کم نوش ….

 کم خور و کم نوش اندر این جهان        تا که حق در دیده ات گردد عیان

م.ع زعفرانی

برگرفته از :

لب فرو بند از طعام  و  از شراب      سوی خان آسمانی کن شتاب

گر تو این انبان ز نان خالی کنی      پر  ز گوهر های  اجلالی  کنی

مولانا

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

۴ Comments

اکسیر عشق ….

گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد      اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم

سعدی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار سعدی

Leave a comment

مهر کردند و دهانش دوختند ….

آن که را اسرار حق آموختند                    مهر کردند و دهانش دوختند

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment

قدر خودمان را بدانیم ….

چنین قفس نه سزای چون من خوش الحانیست     روم  به گلشن  رضوان  که  مرغ  آن  چمنم

حافظ

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار حافظ

Leave a comment

تشنه روی ساقی ….

 این شعر در هوای شعر یکی از دوستان ذکر شده …

ما تشنه به روی ساقی و وی

از چشمه خوریم نه از خم و می

لطفش چو به حال تشنه افتد
او غرقه شود به ساحلش هی

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

Leave a comment

ره زین شب تاریک نبردند برون ….

آنانکه محیط فضل و آداب شدند    در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین  شب تاریک نبردند برون     گفتند فسانه ای و در خواب شدند

خیام

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار خیام

Leave a comment

اسرار ازل ….

 اسرار  ازل  را نه  تو  دانی و نه  من     وین. حل معما  نه  تو  خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو     چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من
خیام

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار خیام

۱ Comment

قطره دریاست …

قطره دریاست اگر با دریاست     ورنه او  قطره  و  دریا  دریاست

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment

خدا نزدیک و ….

هوا مطلوب و طبعم رو به کام است    خدا  نزدیک و  شرب  ما  مدام  است

خدا   را  در   درون   سینه   جوییم     که حق مِی  باشد و تن همچو جام است

م.ع رعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

۱ Comment

قطره و دریا …..

 قطره    از   دریا  و  دریا  هم  از  او          قطره  هم خود را  بداند  گر از او

قطره    در    یک   دم دریا  میشود          بنده   با  حق  یکه و  یکتا  شود

گر تو میجویی همی رخسار دوست         هرچه را بینی رخ  یارت در اوست

من  ز  هجر و از  فراغش خسته ام         همچو مرغی در قفس پر بسته ام

این سخن باشد بسی لاف  و گراف        چونکه  یارت باشدت   اندر  مصاف

او   کجا  غیبت  کند  در  این  جهان        در   کنارت  باشدت    اما     نهان

وصل   او   سهل   و   گوارای وجود        روز و شب باید بمانی   در   سجود

پس  ز  هجر  و  از فراغش می ننال        وصل او باشد   برایت   چون   کمال

در   درونت   وصل   را  اندیشه  کن       کار  خود را در  وصالش  پیشه   کن

آن   بهشت   نقد   عاید   می شود       این  جهان  همچون گلستان میشود

او  مگر  از  گردنت   نزدیک  نیست ؟       لا  تخف  الی  مکان  هم نیز نیست؟

پس  چرا  هی  شیون و زاری کنی ؟      غیبتش   را   بر   دهان  جاری کنی؟

غیبتش کفر است و شرک است و جنون       او    نباشد    از    درونت   هم   برون

دی   درختی  دیده ام  لرزان  و لخت       کو   همی    میگفت  یا رب در نهفت

این شراب و این  تراب از لطف  تست      در    پی  نورت   دویدم   از    نخست

شاخه ها    را  سوی    او   افراخته      دل   به    دریای     طلب      انداخته

شاخه   و  برگ  و   رواقم  آن  تست      ای  عجب   از   حسن  الطاف درست

سجده   و   حمد  و    ثنایت   میکنم      عقده هایم   را    زدل    خالی    کنم

من   ز   گردون  و  جهان   دارم  رضا      با  تو   هستم   با   تو هستم ای خدا

گر    تضادی   با    جهان    میداشتم      از   غم   دوری   و    هجرت   داشتم

تو   مرا   از   خود   جدا   کردی و من      از    غم   هجرت   نگویم    در  سخن

غیبتت کفر است و شرک است و جنون     تو    نباشی   از   درونم    هم  برون

واژه ها      طفلند     در      دریای  تو      من   شناور    در   تب    و  در تاب تو

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

۶ Comments

شب قدر …

گر تو قدر خود بدانی هر شبت را قدر دان       علم تو از قدر خود باشد گواه لیل قدر

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

۱ Comment

ماه و من …

در ظلمت شب باز نگاهیست مرا       از آن قمر چو حق(وجه الله) پیامیست مرا

بر خیز تو  ای طفلک  خواب آلوده        بیدار شوم که جهل کافیست مرا

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

Leave a comment

پرگشودم در رهش وقت سحر ….

عاشقم  من   بر  فن  دیوانگی           سیرم   از  فرهنگی و  فرزانگی”   مولانا.

عاشقی را پیشه ام کردم کنون          از  قل  و  زنجیر تن جستم برون

از  غم  نان  و لباس و  زور و  زر          پرگشودم   در رهش  وقت سحر

محو  در   افکار  آن   لیلا  شدم          همچو مجنون واله و شیدا شدم

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

۳ Comments

این مجاز آباد هستی ….

هیچ و پوچست این مجاز آباد هستی           ذره ای هم طالبش من نیستم

در  تناظر های  هستی  یک  زمان          طالب و دلداده اش من نیستم

بعد از این در این جهان تا پای جان           هم حضورم باشد و هم نیستم

گم  شدم  حیران شدم پیدا شدم           غرق  او  از او  جدا هم نیستم

م.ع زعفرانی

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in آگاهی

Leave a comment

مردار بود هر آنکه او را نکشند …

در مسلخ عشق جر نکو را نکشند      لاغر صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگزیر       مردار بود هر  آنکه او را نکشند

مولانا

 

Posted by on تیر ۱۱, ۱۳۹۱ in اشعار مولانا

Leave a comment
 
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.