عطایای روح القدس قسمت هفتم : بخش اول (ایمان – قوت معجزات – شفا)