(عطایای روح القدس قسمت اول : (زبانها
(عطایای روح القدس قسمت دوم : (ترجمه زبانها
(عطایای روح القدس قسمت سوم : (ساخته شدن شخصیت – کلام حکمت
(عطایای روح القدس قسمت چهارم : (کلام علم
(عطایای روح القدس قسمت پنجم : (تمییز ارواح
(عطایای روح القدس قسمت ششم : (دعا و پرستش در روح
(عطایای روح القدس قسمت هفتم : بخش اول (ایمان – قوت معجزات – شفا
(عطای روح القدس قسمت هشتم : بخش دوم (ایمان – قوت معجزات – شفا
(عطایای روح القدس قسمت نهم : بخش اول (نبوت
(عطایای روح القدس قسمت دهم : بخش دوم (نبوت